2020–

2020

ვამლინგ-ჭანტურიები, დეიდა რუტი და შვედეთი დღეს 19.05.2020. Palimfsestiread it

История в лицах, Карина Вамлинг (Karina Vamling). June 2020. Adygi.ruread it

Forskningsplattformarnas arbete under pandemin (intervju) 2020-10-29 Mau Newsletterread it

Из Швеции с любовью… Встреча с лингвистом, кавказоведом Кариной Вамлинг (Швеция) – передача по каналу Мир 24, программа 1 КБР, стр. 5, 2020.11.09, 21.10–21.40. read info

2021

De digitala mötenas utmaningar [On the challenges of digital meetings]. News from the Faculty of Culture and Society, April 26, 2021, read it

Har du koll på språken? Quiz in the daily newspaper Sydsvenskan 2021-10-09. read it